Related Articles

One Comment

  1. 1

    Gjergji

    Këto ditë, studjova raportin e Kontrollit të lartë të shtetit lidhur me veprimtarinë e Kompanisë “Albpetrol sh.a”, prej 30 faqesh. Me hollësi dhe argumenta të plota KLSH tregon veprimtarinë e asaj Kompanie gjatë periudhës nga Tetori 2013 dhe deri në fund të vitit 2014. Veprimtaria e kësaj kompanie si prodhuese, administruese dhe menaxhuese e vendburimeve të naftës që zotëron vetë por edhe për supervizimin dhe monitorimin e kontratave sipas Marrëveshjeve Hidrokarbure me kompanitë e huaja, është në nivele të turpshme, të pa përgjegjshme që fyejnë rëndë gjithë atë përvojë dhe kontribut, me sakrifica edhe ekstreme, të punëtorëve naftëtarë, specialistëve qytetarëve dhe fermerëve të zonave naftëgazmbajtëse. Atë naftë që për disa dhjetëra vite ne e kemi prodhuar, menaxhuar dhe ruajtur si “arin “, si pasuri për të gjithë popullin, sot po e shohim të shpërdorohet keqas nga njerëz të pa pêrgjegjshëm e të pa aftë, të shkojë në favor të disa individëve dhe të huajve. Shumë po vonohen reformat e premtuara që do t’i kthejnë atë pasuri vendit!

Comments are closed.

This Website is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID) in the framework of the Albanian Justice Sector Strengthening Project (JuST). The contents of this Website are the sole responsibility of the Albanian Association of the Journalists for Justice (SHGD) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
© 2014, All rights are reserved from "Shoqata e Gazetarëve për Drejtësi" - SHGD